Especialista en Google Ads Freelance | Barcelona

Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), us informem:

La titular del domini www.silviaaznar.cat i d’aquest lloc web és Sílvia Aznar, amb NIF: 46349257, domicili a Barcelona i correu electrònic legal@silviaaznar.cat.

Objecte

Sílvia Aznar, en endavant La Prestadora, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc de quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

La Prestadora es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi cap obligació de preavisar o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de La Prestadora.

Responsabilitat

La Prestadora s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web de La Prestadora pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que La Prestadora no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, La Prestadora manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La Prestadora no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat’s, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de La Prestadora. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, La Prestadora es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col.laborant de forma activa en la retirada o, si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, La Prestadora no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel•lectual i Industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat La Prestadora o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a La Prestadora i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, La Prestadora compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

La Prestadora reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: legal@silviaaznar.cat.

Mesures de seguretat

S’han adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals tant tècnics com organitzatius requerits per la normativa vigent, d’acord amb el tipus d’informació tractada, i s’han implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals a l’abast per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat de les dades personals facilitades.

S’han adoptat les mesures oportunes per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que se’ns enviïn per Internet. Per això, s’utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet l’encriptatge de la informació que ens enviïn i n’evita la lectura no autoritzada, fins i tot si és interceptada inadequadament. Tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són fins al present inexpugnables.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.